Story | 28 Th7, 2009

arborvitae đặcbiệt - Tăng cường Tiếng nói để đạt được những chọn lựa tốt hơn

Tăng cường Tiếng nói để đạt được những chọn lựa tốt hơn

Rà soát bài học kinh nghiệm của Dự án Quản trị Lâm nghiệp Toàn cầu có sự tham gia nhiều bên liên quan của IUCN
Brazil, Cộng hòa Dân chủ Congo, Ghana, Sri Lanka, Tanzania, Việt Nam

3 Gắn kết con người với các tiến trình và thể chế quản trị rừng : S Maginnis, M Markopoulos và G Broekhoven
4 Phương pháp tiếp cận của IUCN trong cải cách quản trị rừng : C Saint-Laurent và G Broekhoven
6 Giải thoát bang Acre khỏi nạnchặt phá rừng bất hợp pháp : D Cordero, F Soares và L Pires
8 Gắn kết quản trị với cơ hội tại Knuckles : N Karunarathne và A Wickramasinghe
10 Con người có thể thay đổi cách thức quản trị rừng : J Kiyulu
12 Hiện thực hóa triển vọng đối thoại có sự tham gia : A S Shah
14 Kế hoạch Hành động FLEGT và vai trò đối thoại đa bên : J Bazill và G Broekhoven
16 Chiến thắng trái tim và khối óc thông qua đối thoại : E Arthur và A Adeleke
18 Đàm phán lộ trình của Việt Nam để phát triển bền vững : Trần Mạnh Hùng, J Brunner và Trần Kim Long
20 Tăng cường Tiếng nói: bài học và định hướng : Nhóm Điều phối SVBC