Grey literature

คู่มือสำหรับการกำหนด และการนำเอามาตรการ การปรับตัวโดยอาศัย ระบบนิเวศไปดำเนินการ ในลุ่มน้ำของประเทศไทย

คู่มือสำหรับการกำหนดและการนำเอามาตรการการปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศไปดำเนินการในลุ่มน้ำของประเทศไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นกรอบสำหรับการพัฒนา นำไปใช้ และเผยแพร่มาตรการการปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศในลุ่มน้ำทั่วประเทศไทย