Hành lang Bảo tồn Đa dạng Sinh học: Hiện trạng và Hướng đi

Một loạt các cuộc Tọa đàm Khu vực nhằm giải quyết những vấn đề đa dạng sinh học và phát triển bền vững ở Khu vực Châu Á đã được khởi xướng với Hội thảo đầu tiên được tổ chức vào tháng 9 vừa qua. Trọng tâm của Hội thảo đó là “Hành lang Đa dạng Sinh học: Hiện trạng và Hướng đi"

Hội thảo khu vực về hành lang bảo tồn đa dạng sinh học

Tọa đàm Khu vực sẽ giúp Chương trình Bảo tồn Đa dạng Sinh học Khu vực Châu Á (ARBCP) đạt được những mục tiêu của nó là cải thiện thông tin liên lạc trong khu vực, thực hiện việc lập chương trình trong khu vực một cách có hiệu quả hơn, cũng như giải quyết những vấn đề liên quan đến đa dạng sinh học và phát triển bền vững.

Lần đầu tiên, một cơ hội được tạo ra để các chủ thể của Chương trình thảo luận những mối quan tâm chính, những yêu cầu và những cơ hội của việc quy hoạch và thực hiện hành lang đa dạng sinh học. Những quan điểm của các chủ thể khác nhau đại diện cho các cấp quốc gia và khu vực được chia sẻ tại buổi Tọa đàm, là làm thế nào việc xây dựng kế hoạch trong khu vực có thể bảo tồn được đa dạng sinh học và giảm nghèo.

Phối hợp có hiệu quả, cải thiện đối thoại, và hình thành những cơ chế như các Ủy ban Điều hành Quốc gia được nhấn mạnh như những công cụ để có thể tạo nên sự hiểu biết chung.

Hơn nữa, các dự án tại các điểm hành lang được khuyến khích chuyển đổi từ trọng tâm là định hướng dự án sang trọng tâm định hướng hành lang để có thể đưa thêm nhiều chủ thể hơn vào tham gia và giảm thiểu những tác động xấu tới sinh thái.

Hội thảo cũng tạo cơ hội để giới thiệu về ARBCP tới gần 60 chủ thể. Họ là đại diện từ chính phủ và thành viên của các tổ chức phi chính phủ quốc tế từ Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt nam, và các đối tác khu vực từ Winrock-International, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).

Để biết thêm chi tiết xin liên hệ Chị Lý Thị Minh Hải theo địa chỉ email [email protected]
 

Location: 
Viet Nam
Go to top