Các tổ chức phi Chính phủ tham gia vào quá trình sửa đổi luật tài nguyên nước

Luật Tài nguyên Nước ban hành vào năm 1998 đã không còn phù hợp với thực tế và cần phải sửa đổi, đặc biệt là trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gia tăng đối với nguồn tài nguyên khan hiếm này. Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đang chịu trách nhiệm sửa đổi luật và bản dự thảo luật đã được công bố rộng rãi để lấy ý kiến tham vấn.

Participants at the workshop

Là một mạng lưới hoạt động trong lĩnh vực sông ngòi và các vấn đề liên quan đến nước, Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam (VRN) luôn ủng hộ sự tham gia của cộng đồng vào quản lý tài nguyên nước. VRN đã thành lập và hỗ trợ một nhóm công tác gồm sáu chuyên gia về nước và các lĩnh vực liên quan để xem xét và đưa ra các ý kiến bằng văn bản về dự thảo 4 và 5 của luật.

Ngày 24 tháng 8 năm 2011, với sự hợp tác của Hiệp hội Khoa học & Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) và hỗ trợ tài chính từ Đối thoại nước sông Mê- kông do IUCN điều phối và Đại sứ quán Phần Lan tài trợ, VRN đã tổ chức một hội thảo với sự tham gia của các nhà khoa học, các tổ chức phi chính phủ (NGOs), các cán bộ chính phủ, và báo chí để trình bày và lấy ý kiến về những kết quả nghiên cứu của nhóm. Rất nhiều ý tưởng và gợi ý đã được đưa ra về cả cấu trúc và nội dung của bản dự thảo, trong đó bao gồm:

1. Luật nên thể hiện một cách rõ ràng vai trò quan trọng của nước trong việc duy trì cuộc sống con người và sức khỏe hệ sinh thái.

2. Luật nên sử dụng cách tiếp cận quản lý tổng hợp tài nguyên nước để đảm bảo tài nguyên nước được sử dụng hiệu quả và công bằng. Luật nên có phần định nghĩa vai trò và trách nhiệm của các ủy ban lưu vực sông và đảm bảo hoạt động hiệu quả của các ủy ban này (Ủy ban lưu vực sông được thành lập vào năm 2008 nhưng cho đến nay chưa bao giờ thực sự đi vào hoạt động)

3. Luật nên khuyến khích sự tham gia tích cực của các cộng đồng địa phương, các tổ chức xã hội dân sự, và các thành phần ngoài quốc doanh trong quá trình ra quyết định về quản lý tài nguyên nước. Sự tham gia rộng rãi của cộng đồng sẽ góp phần đảm bảo sử dụng hiệu quả tài nguyên nước. Riêng về vấn đề này, nên có một chương riêng trong luật.

VRN sẽ tổng hợp các ý kiến đóng góp thành văn bản và trình lên Ban dự thảo luật của Bộ TN&MT, và các cơ quan chính phủ khác cùng tham gia trong quá trình sửa đổi dự thảo luật.
 

Work area: 
Water
Location: 
Asia
Project and Initiatives: 
Mekong Dialogues
Go to top