เสวนา การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 17-19 สิงหาคม

การเสวนาวิชาการนี้ จัดโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับองค์กร Economy and Environment Programme for Southeast Asia (EEPSEA), โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN) ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องแคทลียา ๒ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ 

 

Direct value from marine resources, James Bond Island, Phang Nga Bay, Thailand

การเสวนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ปัญหาและอุปสรรค รวมถึงการสร้างเครือข่ายวิชาการ นักวิจัยและผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการประเมินมูลค่าเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

สนใจเข้าร่วมเสวนา ติดต่อที่ radda.larpnun@iucn.org

Location: 
Thailand
Go to top