Tương lai của quản lý lâm nghiệp cộng đồng tại Việt Nam

Hội thảo về những định hướng tương lai của Lâm nghiệp cộng đồng (LNCĐ) tại Việt Nam đã được IUCN và RECOFTC tổ chức vào ngày 21 tháng 6 năm 2011. Mục đích của hội thảo là để làm sáng tỏ những cơ hội và thách thức chính trong việc mở rộng quy mô thực hiện LNCĐ tại Việt Nam dựa trên thực tế hiện trường. Mục đích của hội thảo không phải để đưa ra câu trả lời “Đúng” hoặc “Sai” cho câu hỏi liệu LNCĐ có phải là một phương thức phân phối rừng khả thi ở Việt Nam hay không mà nhằm khuyến khích việc đánh giá thẳng thắn những gì hoạt động hiệu quả và không hiệu quả và cách thức mà LNCĐ có thể hoặc không thể đóng góp cho FLEGT, REDD, PES và những sáng kiến quan trọng khác trong ngành lâm nghiệp.

Participants discussed at the workshop

Mở đầu hội thảo là ba bài thuyết trình về: dự án KfW 6 tại Quảng Ngãi (tiếng Việt); những kết quả nghiên cứu sơ bộ của IUCN/ RECOFTC về ảnh hưởng của việc thí điểm LNCĐ tại Việt Nam (tiếng Anh); và tổng quan về Giai đoạn hai Dự án thí điểm LNCĐ của Bộ NN&PTNT (tiếng Việt). Những cuộc thảo luận sau đó xoay quanh các chủ đề nổi lên từ các bài thuyết trình. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng xem bản báo cáo tóm tắt hội thảobáo cáo tóm tắt nghiên cứu sơ bộ về quy trình và kết quả của LNCĐ. Hai tài liệu này đều có bản thảo bằng Tiếng Anh và Tiếng Việt.

Work area: 
Forests
Go to top