HƯƠNG TRÌNH ĐỐI THOẠI NƯỚC KHU VỰC SÔNG MÊKÔNG: NƯỚC VÀ ĐẤT NGẬP NƯỚC, MẠCH MÁU VÀ TRÁI TIM CỦA SÔNG MÊ KÔNG

 

         

Tam Chim has initiated a permit system so that for $6/month per household local people are able to harvest grasses, fish, and other resources from the park

Từ ngày 30 tháng 11 đến 1 tháng 12 năm 2009, khoảng 40 đại biểu từ các cơ quan của Chính phủ, các tổ chức phi Chính phủ và đại diện doanh nghiệp từ Việt Nam, Thái lan, Căm-pu-chia và Lào đã đến tham dự hội thảo khu vực tại thành phố Hồ Chí Minh để thảo luận vai trò của các tổ chức xã hội dân sự trong quá trình đưa ra quyết định về quản lý tài nguyên nước. Hội thảo là một phần trong chương trình Đối thoại nước khu vực sông Mêkông do Bộ Ngoại giao Phần Lan tài trợ nhằm giải quyết những vấn đề liên quan đến quản trị tài nguyên nước tại bốn quốc gia vùng hạ lưu sông Mêkông.

Hội thảo tập trung vào quản lý đất ngập nước, đặc biệt là khu vực đồng bằng sông Mêkông ở Việt Nam. Theo một bài trình bày, Chính phủ Việt Nam đã chi hàng tỷ đô la vào các dự án kiểm soát lũ nhưng việc phá vỡ cân bằng thủy học tự nhiên ở đồng bằng đã gây ra nhiều vấn đề mới và không lường trước được. Một vấn đề nổi cộm nhất là khả năng xẩy ra các trận lụt lớn do mất đi khả năng hấp thụ tự nhiên của đồng bằng.

Những rủi ro liên quan đến tiếp cận quản lý lũ theo cấu trúc, mà các nhà hoạch định chính sách của các Chính phủ trên thế giới rất ưa thích, đã khiến cho những nhà khoa học hàng đầu trên thế giới tìm tòi hướng tiếp cận không cấu trúc, hay gọi cách khác là thích ứng dựa trên hệ sinh thái hoặc EBA. Cách tiếp cận EBA sử dụng cách quản lý bền vững hệ sinh thái để cung cấp các dịch vụ tạo điều kiện cho mọi người thích ứng với sự thay đổi và đa dạng của khí hậu hiện tại. Điều này sẽ tăng cường khả năng tự phục hồi và giảm mức độ tổn thương của hệ sinh thái cũng như những người phụ thuộc vào nó.

Ấn vào đây

 

 

Go to top