Mạng lưới giáo dục đất ngập nước Việt Nam tìm hiểu Chi trả cho dịch vụ môi trường

Cuộc hội thảo tư vấn do IUCN tổ chức vào ngày 4-5 tháng 12 đã tạo cơ hội cho các chuyên gia xem xét khả năng bảo tồn các vùng đất ngập nước Việt Nam thông qua cơ chế chi trả cho dịch vụ môi trường (PES).

Tài nguyên đất ngập nước ở Cần Giờ có thể được quản lý tốt hơn với cơ chế PES

IUCN, thông qua Mạng lưới giáo dục đất ngập nước của Việt Nam (WENVN), đã cộng tác với Ban quản lý rừng phòng hộ Cần Giờ tổ chức hội thảo này tại Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh, để xác định những khả năng áp dụng PES cho các vùng đất ngập nước của Việt Nam, đặc biệt là cho khu rừng ngập mặn Cần Giờ.

WENVN đóng góp vào công tác quản lý, bảo tồn và sử dụng bền vững những vùng đất ngập nước tại Việt Nam thông qua các hoạt động giáo dục, nâng cao nhận thức và truyền thông. WENVN thực hiện các mục tiêu này một phần thông qua việc tạo ra một diễn đàn cho các tổ chức chia sẻ thông tin về bảo tồn đất ngập nước, diễn đàn lần này có chủ đề là PES.

PES là phương pháp quản lý tài nguyên trong đó những lợi ích về môi trường của một hệ sinh thái được đặt ngang hàng với lợi nhuận sinh ra từ những sử dụng khác, bằng cách gán cho những dịch vụ môi trường đó một giá trị tiền tệ.

Cơ chế này yêu cầu những người được hưởng lợi từ một hệ sinh thái, như nước sạch, ngư nghiệp, du lịch sinh thái hay giảm nhẹ thiên tai, phải đền bù cho các cộng đồng địa phương và những người chịu trách nhiệm duy trì hệ sinh thái đó. Như vậy, PES công nhận vai trò của những người bảo vệ hệ sinh thái và tạo ra động lực để họ làm như vậy thay vì khai thác môi trường cho lợi ích kinh tế trước mắt.

IUCN hỗ trợ việc áp dụng PES tại Việt Nam thông qua hỗ trợ chính phủ dự thảo Luật đa dạng sinh học bao gồm một điều khoản về PES.

Hội thảo đã giới thiệu khái niệm PES cho khoảng 40 đại biểu đến từ các cơ quan, viện nghiên cứu các công ty du lịch, các nhóm bảo tồn và báo giới. Các bài trình bày giới thiệu về những dịch vụ môi trường mà rừng ngập mặn cung cấp. Sau đó các đại biểu đã thảo luận những vấn đề như ai được hưởng lợi từ những dịch vụ này và ai là người có thể bảo vệ tốt nhất rừng ngập mặn.

Các đại biểu cũng đã phân tích khả năng áp dụng PES tại rừng ngập mặn Cần Giờ sau khi được giới thiệu về việc thực hiện PES ở Mỹ và thí điểm PES ở tỉnh Lâm Đồng.

Ý kiến chung của các đại biểu là hy vọng hội thảo tư vấn này sẽ đóng góp đáng kể cho việc xác định những sự lựa chọn và xây dựng đề xuất cho một cơ chế PES hiệu quả và phù hợp cho các vùng đất ngập nước Việt Nam. IUCN Việt Nam hiện có kế hoạch phác thảo một đề cương dự án thí điểm PES ở rừng phòng hộ Cần Giờ.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với bà Trần Minh Phượng theo địa chỉ [email protected].
 

Location: 
Viet Nam
Viet Nam
Go to top