Các bên liên quan góp ý xây dựng khung chiến lược “Nước cho lương thực và hệ sinh thái”

Các bên liên quan đã gặp nhau tại hội thảo do IUCN và Bộ NN&PTNT tổ chức ngày 12-13 tháng 12 tại Huế để thảo luận dự thảo khung chiến lược quản lý nước nhằm thúc đẩy sự hợp tác giữa các ngành ở cấp quốc gia và địa phương.

Các đại biểu thăm hệ sinh thái ĐNN và cân nhắc các phương án quản lý theo hướng nước cho lương thực và hệ sinh thái

Dự thảo Khung chiến lược này được xây dựng trong khuôn khổ quan hệ đối tác “Nước cho lương thực và hệ sinh thái” giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (NN&PTNT) và Bộ Nông nghiệp, Tài nguyên và Chất lượng thực phẩm Hà Lan (LNV). Việc hoàn thiện khung chiến lược này sẽ kết thúc giai đoạn xây dựng dự án kéo dài 18 tháng với hỗ trợ kỹ thuật của IUCN.

Quan hệ đối tác “Nước cho lương thực và hệ sinh thái” nhằm xây dựng các chiến lược quản lý tài nguyên nước có thể cân bằng sản xuất nông nghiệp với việc duy trì tính toàn vẹn của các hệ sinh thái then chốt. Cả hai nhu cầu này đều cần nguồn cung nước đầy đủ.

Giai đoạn đầu tiên của dự án tập trung xây dựng một khung chiến lược trong đó các ngành như nước, nông nghiệp, ngư nghiệp và môi trường, có thể phối hợp chính sách ở cả cấp quốc gia và địa phương theo cách bổ trợ lẫn nhau, trong một chiến lược “Nước cho lương thực và hệ sinh thái” nhất quán, hướng tới quản lý tổng hợp tài nguyên nước một cách bền vững.

Trước cuộc hội thảo quốc gia giữa các bên liên quan gần đây, IUCN đã xúc tiến xây dựng một tổ công tác đa bên để cung cấp thông tin và dữ liệu cho việc đánh giá nhu cầu nhằm xác định thực trạng, điểm mạnh, cơ hội và điểm yếu ảnh hưởng đến việc xây dựng một chiến lược “Nước cho lương thực và hệ sinh thái” tổng hợp trong quản lý nước ở Việt Nam.

Việc đánh giá nhu cầu bao gồm một loạt nghiên cứu điểm nhằm xác định những khu vực trong đó các hệ thống quản lý nước một mục tiêu có thể được mở rộng để xem xét đến các nhu cầu sử dụng nước khác. Những nghiên cứu này tìm hiểu những vấn đề như các hệ thống đa dụng, ngư nghiệp và thủy sản, chất lượng nước và xử lý nước thải.

Dựa trên kết quả đánh giá nhu cầu, một khung dự thảo chiến lược “Nước cho lương thực và hệ sinh thái” đã được xây dựng.

IUCN và MARD tổ chức hội thảo này nhằm giới thiệu khái niệm và sáng kiến “Nước cho lương thực và hệ sinh thái” tới các bên liên quan và tiếp thu ý kiến đóng góp cho việc hoàn chỉnh khung dự thảo chiến lược và xác định ưu tiên cho kế hoạch thực hiện.

Hội thảo đã chọn giải quyết tình trạng suy giảm nguồn nước và quản lý nước thải phù hợp là ưu tiên cao nhất của giai đoạn tiếp theo của dự án, bện cạnh những vấn đề khác.

Các đại biểu tham dự hội thảo cũng đề xuất sử dụng những bài học quốc tế để lồng ghép các chiến lược ứng phó với biến đổi khí hậu vào trong khung dự thảo chiến lược.

Dựa trên những phản hồi từ hội thảo, các báo cáo nghiên cứu và khung chiến lược sẽ được hoàn thiện, bao gồm phác thảo các hoạt động cụ thể cần được thực hiện để đạt được mục tiêu “Nước cho lương thực và hệ sinh thái”.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với ông Lý Minh Đăng theo địa chỉ [email protected].

Location: 
Viet Nam
Go to top