Những người tham gia: dự án lâm sản ngoài gỗ đã có những tác động tích cực

Lâm sản ngoài gỗ (NTFPs) bao gồm các nhóm sản phẩm khác nhau từ rừng, như mây, lá cọ, tre, dược thảo, dầu và nhựa, ta-nanh, chất nhuộm màu và các sản phẩm từ động vật hoang dã. Để tăng cường công tác quản lý bền vững đối với NTFP ở Việt Nam, IUCN Việt nam đã tham gia vào một dự án hỗ trợ tiểu ngành NTFP, dự án này nhằm mục tiêu bảo tồn đa dạng sinh học, cải thiện sinh kế, và đóng góp vào mục tiêu phát triển quốc gia.

Dự án vừa mới đây đã tiến hành một loạt các cuộc điều tra dân làng ở gần các địa điểm trình diễn ở các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị. Các ý kiến trả lời rất khích lệ, khi nhiều người dân làng nhận thức được rằng dự án đã xây dựng năng lực về sinh kế và đã có gntác động tích cực về kinh tế.

Trong cuộc khảo sát được tiến hành cuối năm 2006, người dân thôn làng thường cho biết rằng Dự án đã có một tác động tích cực đối với kiến thức, kỹ năng và năng lực của họ để có thể làm việc theo những cách mới và sử dụng lao động trong hộ gia đình một cách có hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, rất nhiều người trả lời khảo sát cũng cho biết Dự án đã góp phẩn cải thiện công tác bảo tồn rừng và đã tạo ra hoặc làm tăng thu nhập cũng như các cơ hội việc làm.

IUCN đóng vai trò tư vấn trong quá trình hợp tác với Cục Lâm nghiệp và các cục liên quan khác trong Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Bộ là đơn vị đi đầu trong những nỗ lực của quốc gia trong việc cải thiện vai trò của NTFP trong nền kinh tế thông qua Chương trình Hỗ trợ Ngành Lâm nghiệp trong đó có Dự án NTFP. Bên cạnh việc tư vấn kỹ thuật cho những nỗ lực đó của Chính phủ, IUNC và Dự án NTFP cũng hợp tác để hỗ trợ cho mạng lưới NTFP Việt Nam. Mạng lưới này giúp đưa ra những thông tin liên quan đế quản lý, nghiên cứu NTFP và những vấn đề liên quan. IUCN và Dự án sẽ đồng tổ chức một Hội nghị về NTFP ở Hà Nội vào giữa năm 2007.

Location: 
Viet Nam
Go to top