Tìm sự cân bằng trong một thế giới đang thay đổi: Khung Chiến lược của IUCN Việt Nam

Khung Chiến lược của IUCN Việt Nam giai đoạn 2007-2010 ưu tiên những vấn đề điều hành, quy hoạch môi trường, dịch vụ môi trường và thay đổi khí hậu.

Tổng GĐ IUCN, bà Julia Marton-Lefèvre, phát biểu tại buổi công bố tài liệu chiến lược khung của IUCN Việt Nam tại Hà Nội

Sau 10 tháng nội bộ làm việc và tham vấn với chính phủ Việt Nam, các nhà tài trợ, các thành viên IUCN, các bên liên quan chính, vào tháng 7, IUCN Việt Nam đã chính thức công bố Khung Chiến lược giai đoạn 2007-2010.

Tổng Giám đốc IUCN, Bà Julia Marton-Lefèvre, đã có bài phát biểu tại lễ công bố khung chiến lược tại Hà Nội

Khung chiến lược nêu rõ những ưu tiên của IUCN trong 4 năm tới, đó là trọng tâm về điều hành, quy hoạch môi trường, dịch vụ môi trường và thay đổi khí hậu. IUCN Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam, các nhà tài trợ, các thành viên của IUCN, các chủ thể chính nhằm đạt được kết quả những lĩnh vực ưu tiên trên.

Khung chiến lược cũng gắn với các ưu tiên của Chính phủ Việt Nam như nêu trong Chiến lược Toàn Diện về Tăng trưởng và Xóa đói Giảm nghèo, và Kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội. Khung Chiến lược cũng giải quyết được mối quan tâm của các nhà tài trợ. Bên cạnh đó, Khung chiến lược còn nhạy bén với những xu thế thay đổi trong bảo tồn và phát triển ở Việt Nam.

Chính phủ Việt Nam, các nhà tài trợ, các thành viên và các chủ thể đã chúc mừng IUCN đã xây dựng thành công Khung chiến lược và đang tìm kiếm những cơ hội hợp tác với IUCN trong những lĩnh vực ưu tiên đó.

Khung Chiến lược sẽ định hướng cho các hoạt động của IUCN Việt Nam giai đoạn từ 2007 đến 2010 và giúp huy động nguồn lực. Vai trò thông tin và điều phối của IUCN sẽ được tăng cường khi thực hiện Khung chiến lược này.

Để biết thêm thông tin, xin liên hệ Ông Vũ Minh Đức theo địa chỉ email [email protected].
 

Location: 
Viet Nam
Go to top