Đối thoại Nước Vùng Mekong được phát động ở Việt Nam

Đại diện của các ngành nước đã gặp gỡ vào hôm thứ Hai, 24/10 để tham gia lễ phát động Hợp phần Việt Nam của Các Đối thoại Nước Vùng Mêkông (MRWD).

Top IUCN staff from around the region spoke at the MRWD launch

Các đối thoại nằm trong một tiến trình do IUCN và các đối tác trong khu vực khởi xướng nhằm cải thiện công tác điều hành ngành nước thông qua phối hợp liên quốc gia trong vùng Mêkông, đặc biệt là c nước Việt Nam, Laos, Cambodia và Thailand.

Hợp phần Việt Nam được điều phối và hỗ trợ bởi IUCN cùng với đối tác chính của Chương trình, đó là Cục Quản lý Tài nguyên Nước (DWRM) thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường (MONRE). Hàng năm, hợp phần Việt Nam sẽ tiến hành một số nghiên cứu điển hình và tổ chức (các) cuộc đối thoại quốc gia về những vấn đề cấp bách trong điều hành ngành nước và khi điều kiện cho phép, sẽ chủ trì đối thoại khu vực.

Ông Nguyễn Thái Lai từ DWRM nói, “điều hành ngành nước ở Việt Nam vẫn theo cách điều hành theo ngành, thiếu sự tham gia và tính tổng hợp trong quy hoạch, xây dựng và thực hiện các chính sách. Một cách tiếp cận có sự phối hợp và tham gia hơn nữa sẽ giúp giải quyết những thách thức về an ninh lương thực, phát triển bền vững và xóa đói giảm nghèo”.

Ông Aban Markẻ Kabraji, giám đốc khu vực của IUCN ở châu Á nói, MRWD gắn kết các thành viên thuộc chính phủ, doanh nghiệp và các đoàn thể xã hội nhằm chia sẻ những nhu cầu và những mối quan tâm trong quản lý nước trong một quy trình điều hành minh bạch và có sự tham gia.

Đối với mỗi nước, Tổ công tác Quốc gia (NWG) sẽ được hình thành với khoảng 10 thành viên gồm đại diện của chính phủ, khu vực tư nhân, các đoàn thể xã hội, các nhà tài trợ, các trường đại học và các đơn vị nghiên cứu. NWG sẽ xây dựng chương trình nghị sự cho các cuộc đối thoại quốc gia và giúp thiết lập các mối hệ với các nhà hoạch định chính sách và những người ra quyết sách. Một NWG đã được thành lập ở Việt Nam.

MRWD sẽ là một tiến trình do quốc gia dẫn dắt, theo đó các chủ thể trong nước trong mỗi quốc gia tham gia sẽ quyết định những vấn đề chính cần thảo luận, và đưa những điểm đó lên cấp khu vực.

IUCN sẽ dùng những thế mạnh của mình như là một nhà tổ chức để đem lại cho tất cả các nhóm lợi ích khác nhau sự bình đẳng trên bàn đối thoại.

Ông Ganesh Pangare, điều phối viên Chương trình Nước và Đất ngập nước Khu vực Châu Á của IUCN phát biểu “Với sự phức tạp và nhạy cảm liên quan đến vấn đề điều hành ngành nước, năng lực của IUCN trong việc tập hợp các chủ thể khác nhau sẽ là một phần không thể tách rời của tiến trình đối thoại này.”

Location: 
Viet Nam
Go to top