Thư mời Bày tỏ Mong muốn Tham gia: Thành viên Nhóm Chuyên gia Đánh giá Danh lục Xanh (EAGL) của Việt Nam

IUCN Việt Nam trân trọng thông báo lời mời các cá nhân bày tỏ mong muốn tham gia Nhóm Chuyên gia Đánh giá Danh lục Xanh (EAGL) của Việt Nam.

Arakwal National Park, Australia

Danh lục Xanh là một chương trình do IUCN khởi xướng từ năm 2012 nhằm mục đích khuyến khích, thực hiện và thúc đẩy các khu bảo vệ hiệu quả, công bằng và thành công ở tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia. Mục tiêu chung của Chương trình Danh lục xanh các khu bảo vệ và khu bảo tồn (GLPCA) IUCN là tăng số lượng các khu bảo vệ và bảo tồn được quản lý một cách hiệu quả và đạt được các kết quả bảo tồn. Mục tiêu lớn này sẽ được thực hiện thông qua một bộ các mục tiêu sau:

1. Đảm bảo Tiêu chuyển GLPCA đưa ra các biện pháp phù hợp để củng cố các kết quả bảo tồn và cải thiển quản lý hiệu quả và công bằng tại các khu bảo vệ và bảo tồn.

2. Đưa Chương trình GLPCA thành một kênh có thể tiếp cận để phát triển năng lực bảo tồn cho các khu bảo vệ và bảo tồn.

3. Thúc đầy hợp tác và đầu tư vào quản lý bảo tồn hiệu quả và công bằng tại các khu bảo vệ và bảo tồn cam kết thực hiện các Tiêu chuẩn GLPCA.

Kể từ khi chính thức ra mắt tại Đại hội các Vườn quốc gia tại Sydney năm 2014, đến nay, đã có 20 quốc gia tham gia vào GLPCA với 25 khu đã được công nhận Danh lục Xanh. Tại Hội nghị các Bên lần thứ 13 của CBD tại Cancun, Mexico, GLPCA đã chính thức đưa Danh lục Xanh vào một Nghị quyết trong đó khuyến nghị các Bên: “thúc đẩy việc sử dụng Danh lục Xanh của IUCN về các Khu Bảo vệ và Bảo tồn như một bộ tiêu chuẩn tự nguyện nhằm cổ vũ cải thiện hiệu quả quản lý khu bảo vệ”.

Việt Nam tham gia vào GLPCA từ năm 2016 khi Vụ BTTN/Bộ NNPTNT chính thức ủng hộ bộ tiêu chuẩn. Sau giai đoạn khởi động, chúng tôi đang xúc tiến việc thành lập Nhóm EAGL nhằm đảm bảo bộ tiêu chuẩn có thể áp dụng tại Việt Nam và giúp đánh giá các khu bảo vệ theo các chỉ số trong bộ tiêu chuẩn. Thông tin thêm về GLPCA có thể tham khảo trong Cẩm nang Sử dụng Danh lục Xanh IUCN về các Khu Bảo vệ và Bảo tồn có thể tải xuống tại ĐÂY.

Thư mời Bày tỏ Mong muốn Tham gia có thể tải xuống tại ĐÂY.

Hạn chót: 30/10/2017

Thông báo kết quả: 15/11/2017 bằng email

Go to top