Chi trả cho Dịch vụ Hệ sinh thái: Đánh giá Nhu cầu đào tạo của Chính quyền địa phương

“Chi trả cho Dịch vụ Hệ sinh thái” (PES) là một khái niệm khá mới mẻ ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Để hỗ trợ áp dụng PES trong bảo tồn đa dạng sinh học việc tập huấn về PES cho các cán bộ nhà nước có liên quan ở mọi cấp là cần thiết.

Team work during the PES training needs assessment.

Tháng Giêng vừa rồi tại tỉnh Lâm Đồng, IUCN đã tiến hành một cuộc đánh giá nhu cầu đào tạo về PES cho cán bộ địa phương, bao gồm cán bộ của các cơ quan chuyên trách về đa dạng sinh học, lâm nghiệp, các khu bảo tồn, tài nguyên nước, du lịch và cán bộ UBND tỉnh, huyện và xã.

Việc đánh giá trên được tiến hành trong khuôn khổ của dự án Bảo toàn Cảnh quan lưu vực sông Đồng Nai do IUCN thực hiện – một hợp phần của Chương trình Bảo tồn Đa dạng sinh học khu vực Châu á (Chương trình ARBCP).

Mục đích của hoạt động này là tìm ra những lỗ hổng trong nhận thức và hiểu biết của cán bộ địa phương về khái niệm PES và những chính sách cũng như các điều khoản pháp lý có liên quan.

Từ những kết quả của TNA cho thấy chương trình tập huấn trước mắt cần phải đề cập ngay đến các chủ đề như: PES, những thuật ngữ và bình diện có liên quan đến vấn đề này; những bài học rút ra từ các hoạt động PES quốc tế; Luật và các chính sách liên quan đến PES; các qui định hiện hành liên quan đến PES tại Việt Nam và việc kết hợp PES với các Luật Bảo vệ và Phát triển rừng và Luật Đa dạng sinh học; hiện trạng bảo tồn đa dạng sinh học tại Lâm Đồng và những thông tin mới nhất về việc thực hiện chương trình ARBCP tại tỉnh này, đặc biệt là những thông tin có liên quan đến khu vực thí điểm thực hiện PES.

Chương trình tập huấn theo kế hoạch sẽ được tổ chức làm hai hội thảo. Hội thảo thứ nhất dự kiến sẽ tổ chức vào đầu tháng Tư tại Rừng Quốc gia Cát Tiên, đối tượng được tập huấn là các cán bộ xã, huyện. Những bài học rút ra từ khóa tập huấn này sẽ có một ảnh hưởng nhất định đến khóa tập huấn đợt hai với đối tượng được tập huấn là lãnh đạo chính các tỉnh. Hội thảo tập huấn lần hai sẽ được tổ chức vào cuối tháng Tư tại Đà Lạt.
IUCN sẽ hợp tác với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các đối tác khác của dự án ARBCP để tổ chức các lớp tập huấn này.
 

Location: 
Viet Nam
Go to top