สาสน์แสดงความอาลัยองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร สวรรคต

๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ - องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติขอพระราชทานกราบบังคมทูลแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อสมเด็จพระบรมราชินีนารถและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ รัฐบาลไทย และขอแสดงความเสียใจยิ่งต่อพสกนิกรชาวไทย ในการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ใต้ร่มพระบารมี 70 ปีแห่งการครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร ที่ทรงปกครองราชอาณาจักรไทยและทรงเป็นบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชีย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมุ่งมั่นพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อนำราชอาณาจักรไทยสู่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างที่มิเคยปรากฎมาก่อน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงได้รับการยกย่องให้เป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและสรรเสริญในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย ทรงมีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย อันได้แก่ การอนุรักษ์ดิน น้ำ สัตว์ป่าและระบบนิเวศป่าไม้ ในระยะเวลาแห่งการครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ราชอาณาจักรไทยเป็นหนึ่งในประเทศผู้ลงนามก่อตั้ง International Union for Conservation of Nature (IUCN) หรือองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติในปี พ.ศ. ๒๔๙๑ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้านการพัฒนาประเทศชาติในมิติต่างๆโดยใช้ธรรมชาติเป็นฐาน นำพาประเทศสู่ความยั่งยืน ความเสมอภาค และยกมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพสกนิกรชาวไทย​

ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ที่ทรงมุ่งมั่นในพระราชปณิธาน ทรงอุทิศพระวรกายและทรงมีพระราชหฤทัยแน่วแน่ต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและการพัฒนาที่ยั่งยืน ขอร่วมน้อมถวายอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร​

ข้าพระพุทธเจ้าองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ

Go to top