IUCN เปิดอบรมการพัฒนาและการเขียนร่างโครงการด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพให้กับองค์กรภาคประชาสังคม

โครงการ Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) และ IUCN แผนงานประเทศไทย ขอเรียนเชิญผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคม สมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมในหัวข้อ "การพัฒนาโครงการ การเขียนร่างโครงการเพื่อขอรับทุน และการดำเนินกิจกรรมขององค์กรภาคประชาสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กรภาคประชาสังคมที่เป็นหน่วยงานของไทยและหน่วยงานระหว่างประเทศที่ทำงานในประเทศไทย ด้านการพัฒนาข้อเสนอโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

Indo-Burma Biodiversity hotspot

โครงการนี้จัดฝึกอบรมขึ้นในวันที่ 4-5 สิงหาคม 2559 โดยมีการฝึกอบรมและกระบวนการกลุ่มเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แต่ละองค์กรสามารถส่งผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้องค์กรละ 1 ท่านเท่านั้น
โครงการ CEPF จะสนับสนุนค่าเดินทางและค่าที่พักให้แก่องค์กรที่ผ่านการคัดเลือก (ภายใต้กฎการเบิกจ่ายของ IUCN) ดังนั้นเราจึงรับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวนจำกัด

สามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 โดยจะประกาศผลการคัดเลือกผุ้แทนองค์กรเข้าร่วมฝึกอบรมภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 เวลา 17.00น.

ดาวน์โหลด ประกาศรับสมัครฉบับสมบูรณ์ ได้ ที่นี่
ดาวน์โหลด ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมได้ ที่นี่
ดาวน์โหลด ร่างกำหนดการฝึกอบรมได้ ที่นี่

Go to top