Reactie IUCN NL op artikel Volkskrant

 In de Volkskrant van 24 februari staat een kritisch artikel over IUCN NL.

IUCN NL betreurt het feit dat, hoewel volledige medewerking is verleend en transparantie is gegeven, het artikel weinig feiten bevat. Het artikel is voornamelijk gebaseerd op uitspraken van twee anonieme bronnen, wier link met de organisatie onduidelijk blijft. Daardoor heeft het artikel een zeer suggestief karakter.

IUCN National Committee of the Netherlands

Graag geven wij hieronder de feiten weer op de zaken die in het artikel aan de orde komen.

Is er sprake van een tekort over 2015?
De jaarcijfers over 2015 zijn nog niet vastgesteld. Die zullen in april 2016 gepubliceerd worden. Naar verwachting zal het definitieve resultaat over 2015 inderdaad negatief zijn, maar hoe hoog is nog niet bekend. Het bedrag van 600 duizend euro dat de Volkskrant noemt is dan ook niet op feiten gebaseerd.

Er is geen enkele sprake van financiële problemen, aangezien we een continuïteitsreserve hebben waarmee we fluctuaties in de financiële resultaten kunnen opvangen. Het verwachte negatieve resultaat van 2015 zal ook uit deze reserve worden gedekt. De organisatie maakt dus geen schulden. Voor de komende jaren worden bovendien weer positieve financiële resultaten verwacht en zal de continuïteitsreserve weer worden aangevuld.

Wat is de oorzaak van dit verwachte negatieve resultaat?
In 2015 heeft IUCN NL een grote acquisitie-inspanning geleverd. Er zijn, met behulp van externe expertise, twee meerjarige projecten binnengehaald in het kader van de Strategische Partnerschappen met het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit vereiste een substantiële investering in tijd en middelen. De mensuren en inspanningen om deze nieuwe projecten te acquireren en uit te werken brachten kosten mee waar in 2015 nog geen baten tegenover stonden. Dat is de oorzaak van een verwacht negatief resultaat in 2015. Vanaf 2016 zullen die projecten, die doorlopen tot en met 2020, inkomsten gaan genereren voor IUCN NL.

De acquisitie van nieuwe projecten was noodzakelijk omdat per 2016 ons projectenprogramma eindigde. Dat programma dekte het grootste gedeelte van onze begroting. Zonder nieuwe projecten zou IUCN NL na 2015 dus rigoureus moeten inkrimpen. De investering in 2015 was dan ook een weloverwogen, strategische keuze, die ertoe heeft geleid dat de toekomst van IUCN NL voor de komende 5 jaar is veilig gesteld.

Wat is de reden van het vertrek van Maas Goote?
Maas Goote kreeg een aanbod voor een andere functie die hij zo bijzonder vond dat hij besloot die stap te zetten. Hij heeft het bestuur ruim van te voren geïnformeerd over deze keuze. Hij is dus niet 'plotseling opgestapt'. Het bestuur en de medewerkers van IUCN NL betreuren zijn vertrek.

Wat hield het veranderingstraject van IUCN NL in?
Om als organisatie slagvaardig en effectief te blijven is het goed om stil te staan bij strategische vragen, als: waar en hoe kunnen we als IUCN NL een verschil maken en waarde toevoegen? Zijn we slagvaardig genoeg en heeft ons werk voldoende impact? Hoe en met wie kunnen we samenwerken, netwerken en partnerschappen versterken?

Om antwoord te geven op deze vragen is IUCN NL in 2015 een veranderingstraject gestart waarin het bestuur, managementteam én alle medewerkers, collectief en individueel, nauw betrokken zijn geweest. Dit zijn complexe processen en om dit te begeleiden is externe expertise ingeschakeld. Dat is op een zorgvuldige manier gebeurd. De externe adviseurs zijn geselecteerd op hun expertise en hanteerden een marktconform tarief. De kosten voor advies bleven binnen de begroting.

IUCN NL betreurt nogmaals het feit dat, slechts op basis van de suggestieve uitlatingen van twee anonieme bronnen, een negatief beeld wordt neergezet van onze organisatie op financieel en organisatorisch terrein. Wij herkennen ons niet in dit beeld en blijven onverminderd werken aan een rechtvaardige wereld waarin natuur wordt gewaardeerd en beschermd.

Go to top