Châu Á cần có hành động cấp bách để bảo tồn Đất ngập nước

Diễn ra tại Hà nội từ ngày 22-25 tháng 6 năm 2008, Hội thảo Chuyên đề Đất ngập nước Châu Á lần thứ tư đã xác định mười hành động cấp bách nhằm giải quyết những mối đe dọa đối với đất ngập nước và những thách thức đối với công tác quản lý đất ngập nước. Hội thảo kêu gọi các nhà hoạch định ưu tiên nhưng vấn đề trong bảo tồn và quản lý bền vững ở Châu Á.

A corner of the AWS poster session.

Hội thảo do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì tổ hức, với sự hỗ trợ của IUCN, Bộ Môi trường Nhật Bản, và Trung tâm Ramsar Nhật Bản.
Lời kêu gọi Hà Nội 2008 Hành động vì đất ngập nước: Trái tim của Châu Á sẽ được chuyển đến đại biểu tham dự cuộc họp lần thứ 10 sắp tới của Hội nghị các bên tham gia Công ước Ramsar về Đất ngập nước sẽ được tổ chức tại Hàn Quốc vào tháng 10 năm 2008.

Có mười nội dung trong Lời Kêu gọi Hành động Hà Nội là: 

1.    Phục hồi các vùng đất ướt đang bị xuống cấp thuộc khu vực ven biển, thuộc vùng nước ngọt và nhân tạo để các vùng đất ướt đó tiếp tục bảo tồn đa dạng sinh học và cung cấp các dịch vụ hệ sinh thái góp phần nâng cao sức khỏe và đời sống của con người như cung cấp thức ăn và nước uống, lọc nước, điều hòa khí hậu và lũ lụt, bảo vệ bờ biển, cũng như các dịch vụ giải trí.
2.    Phát triển và thực hiện các cách tiếp cận thực hành tốt nhất trong nông nghiệp (gồm cả nuôi trồng thủy sản) ở các vùng đất ướt thông qua việc áp dụng các phương thức canh tác thân thiện với môi trường, như Quản lý Dịch hại Tổng hợp (IPM), canh tác hữu cơ, các hệ thống xử lý chất thải, và quản lý nước có hiệu quả.
3.    Ứng dụng một cách tiếp cận tổng hợp, đa ngành đối với việc phát triển và thực thi các ông cụ và phương pháp đánh giá, theo dõi và quản lý đất ngập nước, như định giá đất ngập nước, đánh giá khả năng bị tổn thương của đất ngập nước, và quản lý lưu vực sông.

4.    Tư liệu hóa và quảng bá thông tin về các phương thức thực hành văn hóa truyền thống và kiến thức bản địa mà có thể đóng góp tích cực vào việc bảo tồn và sử dụng thông minh các nguồn lợi đất ngập nước, và khi có thể, lồng ghép chúng vào công tác quản lý đất ngập nước.

5.        Xác định các cách tiếp cận tổng hợp để gắn các mục tiêu phát triển với bảo tồn đa dạng sinh học nhằm đạt được cả hai đích: cải thiện sinh kế của người dân địa phương, và bảo vệ đất ngập nước. Một cách tiếp cận có thể là đảm bảo bảo tồn đất ngập nước và các hành động sử dụng thông minh thông qua các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ và Chiến lược giảm nghèo.

6.        Tiếp tục tiến hành nghiên cứu về tác động của thay đổi thời tiết đối với đất ngập nước, và phổ biến rộng rãi những kết quả nghiên cứu. Cần ưu tiên nghiên cứu về cách thích ứng thực tiễn và có hiệu quả, cũng như các biện pháp giảm thiểu tác động mà có thể áp dụng trên các khu vực đất ngập nước, ví dụ như đối với vùng đất ngập nước ven biển, xác định các biện phát đối phó với việc mực nước biển dâng cao và thiên tai như bão biển và lốc xoáy. Đưa việc thích ứng với thay đổi khí hậu và/hoặc các chiến lược giảm thiểu tác đồng vào việc quy hoạch và ra quyết định liên quan đến đất ngập nước.

7.        Xác lập, kiểm điểm và tăng cường các cơ cấu thể chế và các cơ chế ở các cấp khu vực, quốc gia và địa phương để hỗ trợ việc bảo tồn đất ngập nước và sử dụng thông minh, gồm các cơ cấu phi tập trung, các đối tác nhà nước – tư nhân, và các cách tiếp cận dựa theo quyền lợi.
8.    Tăng cường các khung chính sách và pháp lý hiện có để tạo thuận lợi cho tất cả các chủ thể tham gia một cách thiết thực và hiệu quả và việc ra quyết định liên quan đế bảo tồn và sử dụng thông minh đất ngập nước; tập trung ưu tiên nâng cao sự tham gia của các nhóm đối tượng như phụ nữ và những người nghèo nhất trong số những người nghèo.

9.        Phát triển các hiệp định về đất ướt giữa các quốc gia, hoặc các thỏa ước “ghép đôi” và tạo mạng lưới flyway networking arrangements như là cách thức tăng cường hợp tác về các hệ thống và các loài thuộc các vùng đất ngập nước, và thúc đẩy hòa bình.

10.        Xây dựng các cơ chế nhằm tạo điều kiện chuyển giao kiến thức một cách có hiệu quả và chia sẻ kinh nghiệm về bảo tồn và các phương thức sử dụng thông minh đất ngập nước giữa các nhà nghiên cứu về đất ngập nước, các nhà quy hoạch và những người ra quyết sách ở Châu Á..
Bên cạnh đó, AWS còn nhận được sự tài trợ của Quỹ Bảo tồn Thiên nhiên Keidanren, Quỹ của Trung tâm Nghiên cứu Phòng hộ Thiên tai Sông Hokkaido, Wetlands International, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), Cơ Quan Hợp tác Kỹ thuật Đức (GTZ), và Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Thụy Điển (Sida).
 

Location: 
Asia
Viet Nam
Go to top