ໄລຍະສຸດທ້າຍ (ປິດ)ໂຄງການ ເວທີສົນທະນາແລກປ່ຽນ ແມ່ນໍ້າຂອງແມ່ນ ໄດ້ລົງໂຄສະນາ ສາລະຄະດີ ຄວາມເປັນມາຂອງຄວານຊ້າງ

ວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ, 27 ເມສາ 2015 - ອົງການ IUCN ປະຈໍາ ລາວໄດ້ມີການສະຫລຸບໂຄງການເວທີສົນທະນາແລກປ່ຽນແມ່ນໍ້າຂອງ ໂດຍການລົງໂຄສະນາ ສາລະຄະດີ ຫົວຂໍ້, "ຄວານຊ້າງແຫ່ງພາກໃຕ້ຂອງລາວ:ສ່ຽງຕໍ່ການຫາຜູ້ສືບທອດ" ເຊິ່ງສາມາດເຂົ້າຊົມໃນເວັບໄຊ ຂອງອົງການ ສາກົນເພື່ອການອະນຸລັກ ທໍມະຊາດ ຂອງໂຄງການເວທີສົນທະນາແລກປ່ຽນແມ່ນໍ້າຂອງ (http://iucn.org/asia/mekong_dialogues) ແລະ ສາມາດເຂົ້າເບິ່ງຍູທູບໜ້າ IUCN ປະຈໍາລາວ (https://www.youtube.com/watch?v=EsbljzVF7mE). ຈຸດປະສົງ ຂອງການສ້າງສາລະຄະດີແມ່ນເພື່ອສົ່ງເສີມ ໂຄສະນາ ປູກຈິດສໍານຶກກ່ຽວກັບປະເພນີທີ່ສືບທອດເປັນເວລາຍາວນານ ເຊັ່ນ: ການຂີ່ຊ້າງແບບດັ້ງເດີມພາຍໃນບ້ານ, ໃນເຂດດິນບໍລິເວນນໍ້າ ບຶງກຽດໂງ້ງ ແຂວງຈໍາປາສັກ.

Procession of elephants and mahouts for elephant baci, Beung Kiat Ngong Ramsar site, Champasak

ປະເພນີເຈົ້າຂອງຊ້າງພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນ ກ່ຽວກັບ ການຂີ່ຊ້າງໄດ້ສືບທອດກັນມາ ເປັນເວລາ ສັດຕະວັດແລ້ວຢູ່ແຂວງຈໍາປາສັກ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນໄລຍະຫຼາຍປີຜານມາ, ຈໍານວນປະຊາກອນຊ້າງໄດ້ຫຼຸດໜ້ອຍຖ່ອຍລົງຢ່າງໜ້າເປັນຫວ່ງ. ໃນສິບປີກ່ອນຫນ້ານີ້, ມີຊ້າງຫຼາຍກວ່າ 90 ໂຕ ພາຍໃນບ້ານກຽດໂງ້ງ ແຕ່ປັດຈຸບັນນີຍັງເຫຼືອພຽງ 14 ໂຕ, ປະມານເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງປະຊາກອນຂອງຊ້າງພາຍໃນປະເທດ ແຂວງຈໍາປາສັກ. ຕາມປະເພນີ, ລູກຊ້າງ ແມ່ນຖືກນໍາຈາກປ່າແລະ ມາລ້ຽງໃນບ້ານ, ແຕ່ວ່າໃນທ້າຍຊຸມປີ 1980, ປະຕິບັດຕາມສົນທິສັນຍາສາກົນ, ການປະຕິບັດນີ້ໄດ້ປະກາດຫ້າມ. ປະຊາກອນຂອງຊ້າງບ້ານ ໂດຍລວມແລ້ວໃນເວລານັ້ນບໍ່ໄດ້ເພີມຂື້ນ ຍ້ອນວ່າຊ້າງພາຍໃນບ້ານບໍມີໂອກາດໄດ້ປະສົມພັນ ແລະ ພົບປະກັນ.

ສາລະຄະດີ“ຄວານຊ້າງແຫ່ງພາກໃຕ້ຂອງລາວ:ສ່ຽງຕໍ່ການຫາຜູ້ສືບທອດ" ໄດ້ສ້າງສໍາເລັດ ໂດຍຜ່ານການບັນທຶກ ພິທີບາສີສູ່ຂວັນຊ້າງ, ແລະ ການສໍາພາດ ອໍານາດການປົກຄອງພາຍໃນບ້ານ ແລະ ຄວານຊ້າງ (ຄວານຊ້າງ ແລະ ຜູ້ພາຂີ່ຊ້າງ). ໃນບ້ານກຽດໂງ້ງແລະ ພາຍໃນປະເທດ, ວັດທະນະທໍາຄວານຊ້າງແມ່ນຍັງຢູ່ໃນຄວາມຊົງຈໍາຂອງການດໍາລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນຈໍານວນຫຼາຍ, ແຕ່ວ່າໃນກໍລະນີນີ້ ບໍ່ຮູ້ຈະດົນປານໃດ.ບັນດານັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ເດີນທາງ ມາທ່ອງທ່ຽວ ຂີ່ຊ້າງ ທີ່ບຶງຂຽດໂງ້ງ, ການເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບມໍລະດົກອັນລໍ້າຄ່າ ທາງວັດທະນະທໍາຂອງຄວານຊ້າງໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວແມ່ນຍັງມີໜ້ອຍ. ເຊິ່ງມັນໃດ້ເຮັດໃຫ້, ນັກທ່ອງທ່ຽວມາຢ້ຽມຢາມບ້ານເພື່ອພຽງແຕ່ຂີ່ຊ້າງ ຫຼັງຈາກນັ້ນແລ້ວພວກເຂົາກໍ່ຈາກໄປຈາກບ້ານ.

ສາລະຄະດີນີ້ ແມ່ນກິດຈະກໍາ ສຸດທ້າຍ ໂຄງການໄລຍະທີສອງໂຄງການເວທີສົນທະນາແລກປ່ຽນແມ່ນໍ້າຂອງເຊິ່ງໄດ້ສິ້ນສຸດໃນປີ 2014. ໂດຍ ອົງການສາກົນ ເພື່ອການອະນຸລັກ ທໍາມະຊາດ ໃນການຮ່ວມມືກັບກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດແລະສິ່ງແວດລ້ອມ, ໂຄງການໄດ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງດິນບໍລິເວນນໍ້າ ທີ່ສໍາຄັນໃນລະດັບສາກົນ. ໃນຖານະເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງໂຄງການ, ແຜນການຄຸ້ມຄອງສໍາລັບດິນບໍລິເວນບຶງກຽດໂງ້ງ, ກໍານົດເປັນເຂດຣາມຊາໃນປີ 2010 ໃນເວລາທີ່ສປປລາວ ຮັບເຂົ້າສົນທິສັນຍາຣາມຊາ ດິນບໍລິເວນນໍ້າ ທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນລະດັບຊາດ, ມາຮອດເດືອນມັງກອນ ປີ 2013. ສ່ວນຫນຶ່ງເອົາເຂົ້າ ໃນແຜນການຄຸ້ມຄອງລວມມີ ການພັດທະນາ ແຜນການທ່ອງທ່ຽວ, ໂດຍຜ່ານທີ່ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນສາມາດຍົກລະດັບມູນຄ່າວັດທະນະທໍາທີ່ມີຢູ່ແລ້ວເພື່ອສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ. ແຜນການການປະຕິບັດການທ່ອງທ່ຽວຍັງມີການສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວຂີ່ຊ້າງຢູ່ໃນເຂດພື້ນທີ່, ທີ່ຈະສາມາດເຮັດໃຫ້ການສະຫນອງ ສ້າງລາຍຮັບເພີມ ສໍາລັບການທ່ອງທ່ຽວ ທໍາມະຊາດ ແບບຊຸມຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ສະຫນັບສະໜູນ ວຽກງານອະນຸລັກ ຊີວະນາໆພັນໃນເຂດພື້ນທີ່.

ດັ່ງທີ່ທ່ານ: ອາດໍາສະຕາຫົວໜ້າອົງການສາກົນເພື່ອການອະນຸລັກທໍາມະຊາດປະຈໍາລາວ ກ່າວ "ພວກເຮົາຫວັງວ່ານີ້ເປັນວິທີການດໍາລົງຊີວິດ ຂອງຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ສາມາດອາໃສຮ່ວມກັບທໍາມະຊາດຢ່າງສ່ອດຄ່ອງ, ພ້ອມດ່ຽວກັນນີ້ ຍັງຊອກຫາ ວິທີໃຫມ່ ໃນການສ້າງລາຍຮັບ ໂດຍການເພີ່ມທ່າແຮງສໍາລັບການທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງແລະ ຮັບຜິດຊອບໃນພື້ນທີ່”

ໃນເດືອນຕຸລາປີ 2014, ໂຄງການເວທີສົນທະນາແລກປ່ຽນແມ່ນໍ້າຂອງ , ອົງການ IUCN ໄດ້ລົງໂຄສະນາ ສາລະຄະດີ "ຄວາມເຖື່ອຖືທາງດ້ານຮີດຄອງປະເພນີ ໃນເຂດດິນບໍລິເວນ ນໍ້າຣາມຊາ ເຊຈໍາພອນ ຫົວເລື່ອງ : ຈິດວີນຍານແຫ່ງ ການອະນຸລັກ" ເຊິ່ງສາມາດເຂົ້າຊົມໄດ້ໃນ ເວບໄຊ ໂຄງການເວທີສົນທະນາແລກປ່ຽນແມ່ນໍ້າຂອງຄວາມເຊື່ອດັ້ງເດີມແລະດ້ານຮີດຄອງປະເພ ນີເພື່ອຮັບປະກັນປົກປັກຮັກສາແລະການນໍາໃຊ້ແບບຍືນຍົງຂອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດຢູ່ໃນດິນ ບໍລິເວນນໍ້າ ເຊຈໍາພອນ, ພື້ນທີ່ເຂດຣາມຊາຂອງ IUCNປະຈຳ ສປປ ລາວ.

ກ່ຽວກັບ Mekong Water Dialogues (ການສົນທະນາແລກປູ່ຽນກ່ຽວກັບນໍ້າ ຂອງ)
Mekong Water Dialogues ແມ່ນໄດ້ຮັບການປະສານງານ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ຈາກ IUCN ແລະໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ຈາກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຟິນແລນ. ໂຄງການນີ້ ໄດ້ຖືກລິເລີມຂື້ນມາ ເພື່ອເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນແມ່ນໍ້າຂອງ ເຊັ່ນ: ກໍາປູເຈຍ, ສປປ ລາວ, ປະເທດໄທ ແລະ ປະເທດ ຫວຽດນາມ ເພື່ອປັບປຸງ ການຄຸ້ມຄອງນໍ້າ“ໃຫ້ດີຂື້ນ ໂດຍການອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນແກ້ໄຂ ບັນຫາຢ່າງໂປ່ງໃສ ແລະ ກວມເອົາທຸກພາກສ່ວນ ເພື່ອປັບປຸງຄວາມໝັ້ນຄົງ” ດ້ານການດໍາລົງຊີວິດ, ສຸຂະພາບ ຂອງມະນຸດ ແລະ ລະບົບນິເວດ. www.iucn.org/asia/mekong_dialogues
 

Work area: 
Water
Water
Wetlands
Location: 
Asia
Lao PDR
Asia
Asia
Project and Initiatives: 
Mekong Dialogues
Go to top