5 moties over soja aangenomen

De Nederlandse Soja Coalitie (NSC), waar IUCN NL deel van uitmaakt, heeft de problematiek die de uitbreiding van het soja areaal in Zuid Amerika met zich meebrengt op de politieke agenda weten te zetten.

In november vorig jaar heeft er een Algemeen Overleg (AO) tussen kamerleden en de Ministers van LNV en OS plaatsgevonden. De NSC had ter voorbereiding daarvan een uitgebreide brief opgesteld voor de kamerleden. In januari 2008 vond een Vervolg Algemeen Overleg (VAO) plaats waar meerdere moties betreffende soja werden ingediend door verschillende politieke partijen, 5 ervan zijn uiteindelijk op 12 februari aangenomen.

Het betreft concrete verzoeken aan de regering om:
1. een inventarisatie te doen naar de kansen en risico’s van sojaproductie voor ontwikkelingslanden en de Kamer hierover binnen zes maanden te informeren en de Europese alternatieven te onderzoeken en rassen- en teeltonderzoek te stimuleren en de Kamer hierover te informeren.

2. een concrete maatregel uit te werken waarmee de vraag naar deze gecertificeerde (Basel) soja op korte termijn gestimuleerd kan worden zodat dit een positieve prikkel geeft voor uitbreiding van de productie van gecertificeerde soja in Zuid-Amerika.

3. het gebruik van duurzaam veevoer, gebaseerd op Europese eiwitten of duurzame soja, als voorwaarde te laten gelden voor het verkrijgen van subsidie onder de subsidieregeling "Maatlat Duurzame Veehouderij/MIA/Vamil".
4. nu al maatregelen te nemen ter bestrijding van handel in soja uit net ontboste gebieden waarvoor waardevolle natuurgebieden zijn vernietigd en/of waarbij slavernij is gebruikt

5. er in Europa op aan te dringen om de aanvoer van ggo-vrije soja te garanderen door middel van het opzetten van ggo-vrije ketens van soja.

Het parlement geeft hiermee een duidelijk signaal aan het kabinet dat het verduurzamen van de sojaketen dringend aandacht behoeft.

Go to top