All news

You can filter this list by language, year, region and work area using the options on the left. 
You can also search by keyword and, if needed, add filters to limit search results.

 

  • REDD ở Việt Nam: Vấn đề, Cơ hội và Mối liên hệ
    03.11.2010

    1/6 khí thải dẫn đến hiệu kính nhà kính là do việc mất rừng và suy thoái rừng. Lượng khí thải này còn nhiều hơn toàn bộ lượng khí thải do giao thông gây ra. Mất rừng và suy thoái rừng không những làm gia tăng hiệu ứng nhà kính mà các bằng chứng đều chứng tỏ...
Last updated - Wed, 21 Aug 2019

Keep up with the latest in conservation, subscribe to one of our IUCN newsletters

Go to top