Een IPCC voor biodiversiteit

Deze week komen in Turkije meer dan 110 landen bijeen om het werkprogramma van een nieuw mondiaal platform voor biodiversiteit vast te stellen. Het Intergouvernementeel Platform voor Biodiversiteit en Ecosysteemdiensten (IPBES) is een initiatief van de Verenigde Naties, analoog aan het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) dat wetenschappelijke informatie verzamelt over klimaatverandering.

IPBES

IPBES zal op basis van wetenschappelijk onderzoek oplossingen ontwikkelen voor natuurbescherming en verduurzaming van economische activiteiten. Deze IPBES-bijeenkomst in Antalya, Turkije is cruciaal voor de start van het platform.

Gerichte studies op onderwerpen als bestuiving en voedselproductie, degradatie van land en betaling voor ecosysteemdiensten zullen door het IPBES in gang gezet worden en in afzienbare tijd tot concrete beleidsadviezen en toepasbare instrumenten leiden.

IUCN is vanaf het begin nauw betrokken bij de totstandkoming van IPBES en steunt – op verzoek van haar leden – ook de ontwikkeling van het vijfjarig werkprogramma (2014-2018). In de toekomst moet het IUCN-netwerk een belangrijke rol spelen bij de uitvoering van IPBES-activiteiten. Ook IUCN NL is aanwezig in Antalya om vanuit het Nederlandse perspectief ideeën voor IPBES aan te dragen. IUCN richt zich op een brede betrokkenheid van belang- en rechthebbende partijen bij IPBES waaronder inheemse volkeren, ngo’s en bedrijven. Dit draagt immers bij aan het draagvlak van de te ontwikkelen oplossingen.

Go to top