Tốc độ phát triển kinh tế nhanh chóng đi kèm công nghệ lạc hậu và áp lực dân số đã làm tài nguyên rừng ở Việt Nam bị suy giảm và xuống cấp nghiêm trọng, điều này đòi hỏi phải có những biện pháp hữu hiệu để bảo tồn rừng. Rừng ở Việt Nam được chia thành ba loại: (i) rừng đặc dụng, (ii) rừng phòng hộ, và (iii) rừng sản xuất.

Chiến lược Bảo tồn Môi trường giai đoạn 2001-2010 của Việt Nam, Chương trình Nghị sự 21 của Việt Nam, Luật Bảo vệ và Phát triển Rừng (2004), Chiến lược Phát triển Lâm nghiệp 2006-2020, và Chiến lược Lâm sản Ngoài gỗ 2007-2020 là cơ sở để xây dựng các chính sách về sử dụng và bảo tồn rừng.
Vườn Quốc gia (rừng) Cúc Phương là khu bảo tồn đầu tiên của Việt Nam được thành lập năm 1962. Trong số những cơ chế để phục hồi và bảo tồn rừng, năm 1998, Chính phủ Việt Nam đã xây dựng Dự án 5 triệu hec-ta rừng nhằm mục tiêu đến năm 2010 khôi phục lại độ che phủ rừng bằng với năm 1945. Chương trình Hỗ trợ Ngành lâm nghiệp và Đối tác (FSSP) tạo cho các cơ quan chính phủ và các cơ quan viện trợ phát triển quốc tế một khuôn khổ để triển khai các hoạt động tái tạo rừng.