•  Sáng kiến Nước vì Lương Thực và Hệ sinh thái
  • Áp dụng phương pháp tiếp cận hệ sinh thái đối với quản lý đất ngập nước ở Việt Nam
  • Chương trình Bảo tồn Đa dạng Sinh học và Sử dụng bền vững Đất Ngập nước vùng Mekong
  • Quản lý Tổng hợp Lưu vực Sông Hương
  • Hỗ trợ Đối tác Nước Việt Nam
  • Báo cáo hiện trạng về Đất ngập nước sau 15 năm thực hiện Công ước Ramsar
  • Hướng tới Định giá Kinh tế Phá Tam Giang – Cầu Hai
  • Hỗ trợ nỗ lực dòng chảy môi trường