Các mạng lưới của IUCN và đội ngũ cán bộ IUCN toàn cầu có thể trợ giúp kỹ thuật và cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp về một loạt các vấn đề về bảo tồn. Nội dung hô trợ có thể bao gồm tư vấn của chuyên gia, xuất bản ấn phẩm và đào tạo nâng cao năng lực.

Bên cạnh những thế mạnh đã được khẳng định, IUCN đang xây dựng cho mình những năng lực mới có ý nghĩa thiết thực đối với việc làm thế nào để doanh nghiệp có thể góp phần vào công tác bảo tồn đa dạng sinh học. Những năng lực mới này bao gồm khả năng chuyên môn ngày càng được phát triển cũng như những mạng lưới kiến thức mới về các khía cạnh kinh tế và xã hội của công tác bảo tồn. Kiến thức này giúp các doanh nghiệp quản lý được cả những khía cạnh xã hội và môi trường trong các hoạt động của mình. Những lĩnh vực chuyên môn mới cụ thể gồm:

  • Lồng ghép ưu tiên bảo tồn vào những chiến lược giảm nghèo và phát triển
  • Hỗ trợ sự gắn kết ngày một chặt chẽ giữa thương mại quốc tế và các chính sách môi trường
  • Xây dựng các chính sách và phương pháp thực hành nhằm thực hiện cách tiếp cận hệ sinh thái
  • Phát triển những động lực dựa vào thị trường cho bảo tồn, như các kế hoạch chi trả cho các dịch vụ của hệ sinh thái.