Khu Bảo tồn và Di sản Thế giới

Công việc của chúng tôi

 •  Dự án “Xây dựng các Khu bảo tồn để Bảo tồn Nguồn lợi sử dụng phương pháp Sinh thái Cảnh quan” – Dự án PARC (1999-2004)
 • Nghiên cứu Phân tích Chính sách về Khu bảo tồn (2005)
 • “Dự án bảo tồn xuyên biên giới vùng đông dương” (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Việt Nam) (-2007)
 • Dự án “Các hệ sinh thái, các khu bảo tồn và con ngừoi”  (
 • Nghiên cứu điển hình về vai trò của khu bảo tồn trong phát triển ở Tỉnh Thừa Thiên Huế (2005-2006)
 • Nghiên cứu tài liệu về những bài học rút ra trong quản lý khu bảo tồn (2005-2006)
 • Dự án Thí điểm Khu bảo tồn Biển Hòn Mun (2001-2005)
 • Hỗ trợ việc thiết lập mạng lưới khu bảo tồn biển ở Việt Nam
 • Tiến hành đào tạo thí điểm về khu bảo tồn biển ở Việt Nam
   

Các khu bảo tồn ở Việt Nam

Quy hoạch quốc gia
Nguồn: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Rừng đặc dụng 164
Vườn Quốc gia 30
Khu bảo tồn 69
          Khu bảo tồn thiên nhiên 58
          Khu bảo tồn loài và Môi sinh 11
Khu bảo tồn cảnh quan 45
Khu Rừng Khoa học và Thí nghiệm 20
Khu bảo tồn Biển (đề xuất) 15

Theo xếp loại quốc tế
Nguồn: Cơ sở dữ liệu Quốc tế về Khu bảo tồn

Đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế (Ramsar) 2
Khu di sản thế giới 5
khu bảo tồn Sinh quyển UNESCO-MAB 6
Di sản ASEAN 4

Marine Protected Area, fish and coral at Nha Trang