Enero

Malayan Box Turtle

Illegal trade in Malayan Box Turtles continues

The Malayan Box Turtle is disappearing across Malaysia despite a ban on its export, finds a new report by TRAFFIC, the wildlife trade monitoring network and a joint programme between IUCN and WWF. The turtles are in high demand in East Asia for their meat and for use in traditional Chinese medicine. …  

07 Jan 2009 | News story

Sean Willmore, Director of Thin Green Line NGO

Help us raise awareness for the The Thin Green Line!

The Thin Green Line Festival- World Wide Music Event …  

06 Jan 2009 | News story

Các đại biểu thăm hệ sinh thái ĐNN và cân nhắc các phương án quản lý theo hướng nước cho lương thực và hệ sinh thái

Các bên liên quan góp ý xây dựng khung chiến lược “Nước cho lương thực và hệ sinh thái”

Các bên liên quan đã gặp nhau tại hội thảo do IUCN và Bộ NN&PTNT tổ chức ngày 12-13 tháng 12 tại Huế để thảo luận dự thảo khung chiến lược quản lý nước nhằm thúc đẩy sự hợp tác giữa các ngành ở cấp quốc gia và địa phương. …  

05 Jan 2009 | News story
0 Comentarios | Escribir comentario

Workshop participants toured wetlands to consider WFE governance options.

Stakeholder Feedback to Shape Water for Food and Ecosystems Framework

Water stakeholders convened at an IUCN-MARD-organised workshop in Hue from 12-13 December to discuss a draft water management framework meant to foster multi-sectoral collaboration at national and local levels. …  

05 Jan 2009 | News story

Más