MFF – Rừng ngập mặn cho tương lai - Tài trợ các dự án nhỏ (SGF) cho năm 2011

16 March 2011 | Jobs - call for proposals

Chương trình ‘Rừng ngập mặn cho tương lai’ (MFF) là một sáng kiến dựa trên sự phát triển các đối tác nhằm thúc đẩy đầu tư vào các hệ sinh thái ven biển. Để biết thêm thông tin, tìm hiểu thêm ở trang web: www.mangrovesforthefuture.org. MFF hân hạnh thông báo việc thành lập Quĩ dự án nhỏ (SGF) với mục đích tài trợ cho các dự án nhỏ để hỗ trợ cộng đồng địa phương trong các hoạt động khôi phục và quản lý hệ sinh thái ven biển và đặc biệt cho năm 2011 tập trung cho hệ sinh thái rừng ngập mặn. Đế có thêm thông tin, xin vui lòng ẤN VÀO ĐÂY.
 

 


Loggerhead turtle