Việt Nam trở thành thành viên chính thức của chương trình Rừng ngập mặn cho Tương lai (MFF)

08 December 2010 | News story

Rừng ngập mặn cho tương lai (MFF) được phát triển từ lịch sử quản lý vùng bờ trước và sau thảm họa sóng thần năm 2004. Dự án tập trung vào những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi sóng thần: Ấn Độ, Inđônêsia, Maldivơ, Seychelles, Sri Lanka và Thái Lan. MFF cũng có sự tham gia của nhiều quốc gia khác trong khu vực, hiện đang gặp phải những vấn đề tương tự, với một mục tiêu chung là thúc đẩy cách tiếp cận quản lý tổng hợp biển và vùng bờ.

Với sự hỗ trợ của chính phủ các quốc gia, Liên Hợp Quốc, IUCN, các tổ chức phi chính phủ, các nhà tài trợ và khu vực tư nhân, MFF đã xây dựng khung phối hợp hành động ở cấp khu vực nhằm hỗ trợ quản lý tổng hợp vùng bờ, sử dụng rừng ngập mặn là bước khởi đầu. Thông tin thêm về dự án có thể được tham khảo tại website www.mangrovesforthefuture.org

Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của MFF vào tháng 1 năm 2010, và vào tháng 10 năm 2010 lễ ra mắt giai đoạn II của MFF kéo dài đến năm 2014 đã được tổ chức tại Bộ tài nguyên và Môi trường, Hà Nội. Bản báo cáo này đã tóm tắt lại những thông tin quan trọng về MFF giai đoạn II và giới thiệu cách thức tiến hành dự án tại Việt Nam dưới sự điều hành của Cơ quan điều phối MFF quốc gia (NCB).