Đào tạo cho các tập huấn viên (TOT) trong khuôn khổ dự án "Tăng cường Sức chống chịu với Biến Đổi Khí Hậu của Vùng Ven Biển Đông Nam Á (BCR) "

23 April 2012 | Event

Mục tiêu quan trọng của dự án “Cải Thiện Sức Chống Chịu với Biến Đổi Khí Hậu của Vùng Ven Biển Đông Nam Á (BCR) là nhằm liên kết các đầu tư cho công tác thích ứng với biến đổi khí hậu ở cấp tỉnh với các nhu cầu cụ thể dựa trên các đánh giá tính dễ bị tổn thương và năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu ở cấp địa phương. Ngày 4-6 tháng 4 năm 2012, IUCN đã tổ chức khóa Đào tạo cho các tập huấn viên (ToT) là các cán bộ và đối tác chính của dự án từ các địa phương và cũng chính là những người sẽ tham gia trong công tác Đánh giá Tính dễ tổn thương và Năng lực thích ứng (VCA) ở 5 tỉnh trọng điểm thuộc khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long. Để biết thêm thông tin về khóa tập huấn này, vui lòng xem tại đây.