Hỗ trợ xã hội dân sự đóng góp cho Luật Tài Nguyên Nước

24 February 2012 | News story

Năm 2011, Dự án Đối thoại Nước Mê-kông (MWD) đã tài trợ cho Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam (VRN) đánh giá chi tiết về dự thảo Luật Tài nguyên Nước sửa đổi. VRN cùng với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã tổ chức một loạt các cuộc họp tham vấn để lấy ý kiến từ phía các tổ chức phi chính phủ, các viện nghiên cứu và công chúng. Một báo cáo tổng hợp các ý kiến này (bằng tiếng Việt và tóm tắt tiếng Anh) đã được công bố trên trang web của MWD. Trong năm 2012, MWD sẽ tiếp tục hỗ trợ xã hội dân sự để đóng góp ý kiến với các cơ quan Quốc hội, nơi có thẩm quyền phê duyệt luật, về sự cần thiết đưa vào Luật các nguyên tắc quản lý tổng hợp tài nguyên nước, giải quyết các vấn đề nước quốc tế, và đảm bảo sự tham gia của công chúng trong quản lý tài nguyên nước.